נוהל הזמנת תותבות / סדים ומכשירי הליכה / נעליים
לנפגעי פעולות איבה

זכאים לקבל תותבות, מכשירי הליכה רפואיים כולל תיקונים, נעליים רפואיות בהתאמה - נפגעי איבה שהוכרו ע"י הרשות המאשרת ונמצא קשר סיבתי בין הפגיעה לצורך באביזר זה.

נפגע פעולות איבה פונה לסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריו.

1. א. פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי מקבל מהנפגע המלצה מרופא או מבית חולים למיכשור
האורטופדי הדרוש לו (בפניה ראשונה לאחר הפגיעה)
ב. פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי שולח לנכה מכתב הסבר בצרוף רשימת רופאים מורשים
ורשימת בתי מלאכה בהסדר.
הנפגע בוחר רופא מהרשימה ומודיע לפקיד תביעות בחירתו.

2. פקיד תביעות ממלא טופס הפניה לרופא מורשה המאושר בחתימתו של רופא הסניף.

3. לאחר אישור רופא הסניף, על הנפגע לקבוע מועד לבדיקה אצל הרופא המורשה.

4. פקיד תביעות מנפיק התחייבות לביקור אצל הרופא המורשה ע"פ התאריך שנקבע ע"י
הנפגע עם המרפאה ומוסר לנפגע את רשימת הספקים בהסדר (ר' רשימת ספקים).

5 . הרופא המורשה במרפאת בית החולים, יבדוק את הנפגע והצורך במיכשור ובמידת הצורך,
ימלא טופס הזמנה המפרט את סוג המיכשור/התיקון הנדרש ויתן לנפגע.

6. הנפגע יפנה לאחד מבתי המלאכה (ספקים) לפי הרשימה שסופקה לצורך בניית המיכשור .

7. הספק יתרגם את מפרט ההזמנה להצעת מחיר ויעבירה למכון לואיס לצורך קבלת אישור.

8. לאחר שהספק מקבל אישור לביצוע ההזמנה ממכון לואיס, יחל בבניית המיכשור ויודיע לנפגע
על פרק הזמן לאספקת המיכשור.
במקביל, הנפגע יתאם בדיקה עם הרופא המורשה לתאריך מאוחר יותר מקבלת המיכשור לביצוע
בקרה רפואית על המכשיר שקיבל ומבקש מביטוח לאומי להכין לו טופס התחייבות לצורך הבדיקה.

9. הנפגע מקבל את הציוד מהספק וחותם על קבלתו בפני הספק. כמו כן, מקבל הנפגע מפקיד תביעות
בביטוח לאומי את ההתחייבות לרופא המורשה לתאריך שקבע עם המרפאה לבדיקת המיכשור המוכן
והתאמתו לצרכיו.

10. הרופא המורשה בודק את המיכשור והתאמתו לנפגע, מבצע חתימה שניה בטופס ההזמנה, אשר
ישמש כאישור מסירה על העבודה ומחזיר את הטופס החתום לנפגע.

11. הנפגע יעביר את הטופס החתום לבית המלאכה (לספק).

* תיקונים קטנים עד 1,000 ₪ - הנפגע יפנה ישירות לספק.

אם יש צורך בתיקון גדול יותר, הספק יצייד את הנפגע במסמך המלצה ויפנה הנפגע לביטוח לאומי.
פקיד תביעות יפנה הנפגע לרופא מורשה לאחר התייעצות עם רופא הסניף, בהתאם לנוהל המפורט לעיל.

מכון לואיס אינו מטפל במוצרי מדף ובאביזרים הנלווים למיכשור כגון טלק, תחליבים וכו'

הערות לציון:

1. רופא מורשה אשר מצא בבדיקתו כי הנכה אינו זקוק יותר למיכשור שקיבל בעבר יודיע על כך
בכתב למכון לואיס. העתק מהמכתב יועבר לסניף המטפל בנכה.

2. במכון מתקיימת ועדת חריגים המתכנסת אחת לחודש.

הועדה תדון במקרים :
א. ערעור הנכה על פסיקת הרופא המורשה
ב. כשיש מחלוקת בין הנכה לבין בית המלאכה (הספק).

הרכב הועדה:
- מנהל רפואי של מכון לואיס או בא כוחו
- פיזיותרפיסטית של המכון
- רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

נוהל הזמנת תותבות / סדים ומכשירי הליכה / נעליים
לנפגעי פעולות איבה

פרקי זמן להחלפת מיכשור

 
 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים