נספח מס. 6 - טופס אישור קבלה ומסירה

אישור קבלה ומסירת תותבת / מכשיר / נעליים

1. אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ רח'______________________
מאשר בזאת כי קיבלתי בתאריך_______________ בכתובת________________________
מאת הספק ____________________________ את התותבת/המכשיר/נעליים נשוא הזמנה
מס' עבודה___________ בעל כרטיס זכאות מס' ___________ ע"ש_________________

_______________________ _______________________
תאריך חתימת המקבל

 

2. אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ רח'______________________
מאשר בזאת כי ביום__________________ בכתובת____________________ מסרתי את
התותבת/מכשיר/נעליים למר/גב'________________________ אשר חתמ(ה) בפני על אישור
הקבלה הנ"ל.

_______________________ _______________________
תאריך חתימה המוסר.

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

נספח מס. 6 - טופס אישור קבלה ומסירה

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים