תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

כל תושב כהגדרתו בחוק בריאות ממלכתי זכאי לפנות ללשכת הבריאות באיזור מגוריו בבקשה להשתתפות במימון רכישת תותבות גפיים, מכשור להליכה, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו.

גורמים מפנים

א. מרכזי שיקום.
ב. מערכות בריאות בקהילה.
ג. מוסדות אשפוז סיעודיים.
ד. שירותי רווחה.

המסמכים אותם ימציא התושב ללשכת הבריאות

•  תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה ע"י רופא אורתופד או רופא שיקום.

•  כאשר נדרש מכשור הליכה תתקבל גם המלצה של פיזיותרפיסטית.

תפקידי הצוות נותן השרות

רכזת הכוונה בלשכת הבריאות

1. תבדוק ותרכז המסמכים הדרושים.
2. תבדוק אם המכשיר המומלץ נמצא ברשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם. (נספח מס' 2.)
3. תרשום בספר מעקב את פרטי המבקש: שם התושב, ת.ז, תאריך לידה, כתובת,
מספר טלפון, חברות בקופ"ח ושנת עליה.
4. תמלא כרטיס "ורוד" למכשירים וכרטיס "לבן" לתותבות.
5. תשלח העתק מהכרטיס לספק החיצוני.
6. תיידע את המבקש שהעברת בקשתו לספק אינה מהווה התחייבות משרד הבריאות למימון המכשיר/אביזר אלא לאחר אישור של רופא מורשה.
7. תפנה את המבקש לרופא מורשה ע"פ בחירתו, מתוך רשימה שתמסור לידיו.
(נספח מס' 3).

מרכזת עבודה סוציאלית בלשכות הבריאות

1. תקבע גובה השתתפות משרד הבריאות על פי המדיניות הסוציאלית.
2. תבדוק הזכאות בפניות חוזרות.
3. במידת הצורך תיתן חוות דעתה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות, בעניין פטור מהשתתפות עצמית כמפורט בפרק המדיניות הסוציאלית.
4. תחתים את הזכאים לקצבת נכות כללית על טופס הצהרה על היעדר הכנסות נוספות.

רופא מורשה

1. יבדוק המבקש ויקבע זכאותו למכשיר, תותבת ואביזריה, חגורה תומכת גו ו/או נעליים (נספח מס. 3), על פי אמות המידה שנקבעו ע"י משרד הבריאות.
2. ימלא טופס הזמנה בארבעה העתקים ויאשר את ההזמנה בחתימת ידו ובחותמת.
3. שלושה העתקים ורשימת בתי מלאכה מורשים שנקבעה ואושרה ע"י הספק החיצוני בשיתוף עם משרד הבריאות (נספח מס' 5), ישלחו לפונה בדואר.
4. לאחר קבלת המכשיר מבית המלאכה - יבדוק הרופא את איכותו והתאמתו לצרכי המבקש ולמפורט בהזמנה ויאשר בחתימת ידו ובחותמתו את מסירת המכשיר למבקש.

יש לפעול באותה דרך גם בעת טיפול בבקשה לתיקון מכשיר או תותבת

 

תושב רשאי לבחור ספק כרצונו מתוך רשימת בתי מלאכה מורשים (נספח מס. 5) שתשלח לביתו ממרפאת הרופא המורשה.

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים