מדיניות סוציאלית וגובה השתתפות

אוכלוסיה הפטורה מהשתתפות עצמית

א. מקבלי גימלת זקנה המקבלים גם הבטחת הכנסה.
ב. מקבלי גימלת שאירים המקבלים גם הבטחת הכנסה.
ג. מקבלי גימלת נכות מלאה הזכאים גם לתוספת משפחה.
ד. מקבלי גימלת הבטחת הכנסה.
ה. מבקשים אשר הכנסות משפחתם (נטו) אינן עולות על גובה קצבת זקנה בצרוף הבטחת הכנסה.

הכנסה ברוטו הינה ההכנסה לאחר שהופחתו הניכויים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לביטוח בריאות, וכן ניכויים לקופת פנסיה ולוועד עובדים.

מימון

1. משרד הבריאות משתתף במימון המכשור לזכאים לפי נוהל זה, בסך 75% מעלות המכשיר ובהתאם למדיניות הסוציאלית המפורטת להלן.

השתתפות עצמית במימון המכשור

א. ככלל המבקש נושא ב - 25% מעלות המכשיר/אביזר.
ב. בקשות להשתתפות מוגדלת של משרד הבריאות יש להפנות לעובדת הסוציאלית בלשכה בצרוף אישורי הכנסות ממעביד, ביטוח לאומי שומה וכד'.

במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית קטן מ- 25%

1. תותבת ראשונה לאחר הקטיעה - 10% מעלות התותבת.
2. תותבת מעל הברך - 15% מעלות התותבת.
3. שתי תותבות לאותו קטוע (גפה עליונה או תחתונה) - 10% מעלות התותבות.
4. תותבת מעל המרפק - 15% מעלות התותבת.

קריטריונים להגדלת השתתפות משרד הבריאות

א. עובדת סוציאלית בלשכה רשאית לאשר גובה השתתפות משרד הבריאות עד ל - 90%
מעלות המכשור במקרים הבאים:
1. רכישת שני אביזרים או יותר באותה שנת כספים (שנה אזרחית), כאשר האביזר הראשון נרכש בהשתתפות עצמית מלאה (25%).
2. למבקש שבמשפחתו נפגע נוסף הזכאי למכשור באותה שנה אזרחית.
3. למבקש שמשפחתו מממנת שהות של ילד אחר, או של בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד אישפוזי.

החלטת העובדת הסוציאלית תנומק בכתב בתיק המבקש.

ב. עובדת סוציאלית אינה מוסמכת לפטור מהשתתפות עצמית מבקש אשר אינו נמנה
על קבוצות האוכלוסיה הפטורות מתשלום.
בקשה להגדלת השתתפות משרד הבריאות מעל ל - 90% מעלות המכשיר תופנה ע"י
העובדת הסוציאלית בלשכה לועדת הערר למכשירי שיקום וניידות, בצירוף
המלצתה בכתב והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.

תיקון מכשיר/אביזר שנרכש בהשתתפות משרד הבריאות

. בכל מקרה של תיקון מכשיר ו/או אביזר יש לקבל אישור מהספק החיצוני לפני הביצוע.
. גובה ההשתתפות העצמית בתיקונים הינו בסך 10% מעלות התיקון.
. כללי המדיניות הסוציאלית לעיל חלים גם לעניין התיקונים.
. תפקיד הרופא המורשה, כמפורט בעמוד 4.

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים