תהליך הבקרה וביצוע התשלום באמצעות ספק חיצוני

1. המבקש יפנה לבית המלאכה עם טופס ההזמנה (הכולל 3 העתקים) ובו מפורט האביזר הדרוש, חתום ע"י רופא מורשה.
תוקף הטופס הינו 3 חדשים מהתאריך בו ניתן אישור ביצוע לבית המלאכה.
2. מנהל / בעל בית המלאכה ימלא את המספרים הקטלוגיים ומחירם בהתאם למפרט הרופא ולמחירון הספק החיצוני, וישלח לספק החיצוני עותק אחד מההזמנה.
3. הספק החיצוני יבדוק:
א. אם האביזר כלול ברשימה.
ב. אם הצעת המחיר הינה בהתאם למחירון התקף בעת ההזמנה.
ג. זכאות המבקש להשתתפות משרד הבריאות במימון האביזר.
ד. תקפות גובה ההשתתפות העצמית של התושב.
4. במידה וכל האמור לעיל נמצא תקין, יאשר הספק החיצוני את ביצוע ההזמנה לבית המלאכה.
5. המבקש ישלם את ההשתתפות העצמית שנקבעה לו ישירות לבית המלאכה.
6. לאחר בדיקת הרופא המורשה את האביזר המוכן ואישורו בחתימה שניה, יעביר בית המלאכה לספק חיצוני את הטפסים החתומים בצרוף חשבונית לתשלום ובצרוף טופס חתום ע"י המבקש או נציג מטעמו המאשר קבלת האביזר (נספח מס' 6).

ועדת חריגים

במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו, או התעורר צורך
בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג, ניתן להפנות המבקש לועדת חריגים.
ההפניה תעשה ע"י הרופא המורשה.

חברי ועדת החריגים

. יו"ר - מנהל רפואי.
. רופא שיקומי.
. פיזיותרפיסטית - נציגת משרד הבריאות.
. פיזיותרפיסטית - נציגת הספק החיצוני.
. טכנאי תותבות ומכשירים.
. בונה נעליים רפואיות.

לעמוד הבא

 
 

תוכן העניינים

תהליך הפניה והטיפול בבקשה להשתתפות משרד הבריאות

תהליך הבקרה וביצוע התשלום

מדיניות הסוציאלית וגובה השתתפות

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות

תותבות גפיים וגרבי גדם

נספחים

נספח מס. 2 - רשימת מכשירים ואביזרים

 
Copyright © 2006lewis.co.il | Communications LTD. All rights reserved
Created by NivDesign

דף הבית אודות המכון מידע לזכאים